“In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle, Alle lof zij God, de Heer der Werelden, de Barmhartige, de Genadevolle, Meester van de Dag des Oordeels, U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp, Leid ons op het rechte Pad, het Pad degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken – niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat van de dwalenden.” Amen.
De Islam is geen nieuwe Godsdienst, het is het hoogtepunt en voltooiing van dezelfde fundamentele waarheid dat God geopenbaard heeft aan alle volkeren via Zijn profeten. Een leven van vrede – vrede met God, vrede met zichzelf en met de schepselen van God, dit via een onderwerping aan God en de inzet tot het belopen van Zijn ‘Rechte Weg’. Voor een vijfde van de wereldbevolking, is de Islam een Godsdienst, een doctrine, een geheel van wetten, een levenswijze.

Wie zijn de Moslims?

Meer dan een miljard mensen met verschillende nationaliteit en cultuur zijn Moslim; Van de Indonesische rijstexploitaties naar de woestijn in het hart van Afrika, van de wolkenkrabbers in New York tot de bedoeïenententen in Arabië.

Slechts 18% van de Moslims leeft in de Arabische wereld, een vijfde in het Zuid-Sahara te Afrika: De grootste Islamitische gemeenschap tenslotte bevindt zich in Indonesië. Een groot deel van Azië is Moslim terwijl kleine minderheden leven in Indië, China, Rusland, Noord-Amerika, en West- en Oost-Europa.

Waarin geloven de Moslims?

De Moslims geloven in Allah, de Enige, de Unieke, de Onvergelijkbare, de Genadevolle, de Unieke Schepper, Meester en Beschermer van het heelal. Zij geloven in engelen, in profeten (door wie Zijn openbaringen werden doorgegeven aan de mensheid), in de Geopenbaarde Boeken,in dag des oordeels (waar een ieder verantwoording zal moeten afleggen van zijn daden), en in het Leven na de Dood. Zij geloven ook in de soevereine autoriteit van God over de lotsbestemming ( of deze nu goed of slecht is).
De Moslims geloven dat God Boodschappers en Profeten heeft gezonden naar alle volkeren. De ultieme boodschap van God aan de gehele mensheid is geopenbaard geweest aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) via de aartsengel Gabriël.

Mohammed, Zegel der Profeten:

Mohammed (vrede zij met hem) werd geboren in Mekka in het jaar 570, tijdens de periode die we in het Westen de Middeleeuwen noemen.
In zijn jeugd werd Mohammed bekend om zijn trouw, zijn vrijgevigheid en zijn oprechtheid. Zo kreeg hij de bijnaam ‘AI-Amien’ wat wil zeggen ‘de Betrouwbare’.
Mohammed (vrede zij met hem) was van nature contemplatief, en hield niet van de maatschappij waarin hij leefde. Wanneer hij veertig jaar werd, kreeg hij de eerste openbaring van Allah via de aartsengel Gabriël. Deze Goddelijke openbaring spreidde zich over 23 jaar en wordt de Koran genoemd.
Mohammed (vrede zij met hem) begon de woorden te reciteren die hij van Gabriël hoorde en de Waarheid te prediken die God hem openbaarde. Maar de Mekkanen die verzonken waren in onwetendheid, verstootten Mohammed en zijn kleine groep volgelingen. Deze pioniers van de Islam ondergingen de gruwelijkste vervolgingen.
In het jaar 622 beval God aan de Moslims om te emigreren. Deze gebeurtenis noemen we de ‘El-Hidjra’ , dit is de emigratie van Mekka naar Medina, ongeveer 420km ten noorden. Deze datum is ook het begin van de Islamitische kalender.
De stad Medina werd voor Mohammed en voor de Moslims een haven van vrede en veiligheid, vanwaar de Islam zich kon verspreidden. Na enkele jaren keerden Mohammed en de gelovigen terug naar Mekka waar ze vergiffenis schonken aan hun vijanden en er definitief de Islam vestigden.

Voor de dood van de profeet, op 63 jarige leeftijd, was het grootste deel van Arabië Moslim en minder dan een eeuw na zijn dood spreidde de Islam zich van Spanje in het Westen tot China in het Oosten.

Hoe verspreidde Islam zich over de wereld?

Enkele decennia na de dood van de profeet, strekte het islamitische grondgebied zich uit over drie continenten: Azië, Afrika en Europa. Tijdens de eeuwen erna bleef dit imperium groeien en de Islam werd zo de grootste godsdienst. Een van de redenen van deze snelle en vredelievend expansie is de eenvoudigheid van haar doctrine. De Islam roept op tot het geloof in één enkele God die het waard is om te worden aanbeden.

Ook moedigt de Islam gedurig de mensen aan om gebruik te maken van hun mogelijkheid tot observatie, het nadenken, het onderscheidingsvermogen en het intellect.

De Islamitische beschaving werd beïnvloed door de culturele erfenissen van oudere beschavingen, zoals de Egyptische, Perzische en Griekse beschaving. De synthese van de westerse en oosterse ideeën, alsook de klassieke en de nieuwe ideeën, hebben geleid tot een vooruitgang op verschillende gebieden van de wetenschap. De geleerden werkzaam in de Islamitische traditie overtreffen zichzelf in de kunst, architectuur, astronomie, aardrijkskunde, geschiedenis, talen, literatuur, geneeskunde, wiskunde en fysica.

Verscheidene geavanceerde instrumenten zoals de wijzerplaat, het kompas, astrolabes, navigatiekaarten, wegenkaarten, werden uitgevonden en ontwikkeld door moslims die de ontdekkingsreizen van de Europeanen mogelijk maakten.

Wat is de Koran?

De Koran is de volledige en juiste transcriptie van het woord van God, geopenbaard aan Mohammed (vrede zij met hem) door de aartsengel Gabriël, gedurende een periode van 23 jaar van Goddelijke openbaringen.

De Koran is de basisbron van het geloof en uitvoering Voor elke moslim. Het handelt over alle onderwerpen wat ons betreft als mensen, – wijsheid, doctrine, cultus en wet – maar het fundamentele thema is de relatie tussen God en Zijn schepselen. Tegelijkertijd levert de Koran richtlijnen voor een rechtvaardiger maatschappij, een correct menselijk gedrag en rechtvaardige economische principes. De Koran is definitief en compleet en het woord van God is erin prachtig uitgewerkt en niet nabootsbaar.

De Koran is uniek en universeel, een gids voor het leven. Aan het geloof, de cultus, de moraal, de ethiek wordt vorm gegeven in dit heilige boek.

Na de Koran is het voorbeeld van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn dagelijkse praktijk bron van leiding. Geloven in de Sunna – de Hadiths, de praktijk en het voorbeeld van de profeet – maakt deel uit van het Islamitische geloof.

De vijf zuilen van de Islam

De 5 pijlers van de Islam vormen de basis van het leven voor alle moslims. Het betreft:

1 – De Shahaadah of geloofsgetuigenis

“Er is geen god dan God en Mohammed is de boodschapper van God.” Deze geloofsgetuigenis noemen we de shahaadah, een eenvoudige formulering die elke gelovige uitspreekt. Met deze formulering getuigt de moslim, dat zijn enige doel het liefhebben van God is, Hem te dienen en Hem te gehoorzamen doorheen de leringen in de Koran en de overleveringen van Zijn laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem).

2 – De Salaat of rituele gebeden

De dagelijkse verplichte gebeden zijn vijf in aantal, ze zijn een rechtstreekse band tussen God en Zijn schepselen. Deze gebeden zijn gespreid over de ganse dag. De verzen die gereciteerd worden tijdens het verrichten van het gebed worden uitgesproken in het Arabisch, taal van de Openbaring. De smeekgebeden mogen uitgesproken worden in de moedertaal van één ieder.

3 – De Zakaat of armenbelasting

Een belangrijk principe van de Islam is dat alles aan God toebehoort, die slechts alles aan de mensen toevertrouwt. Het woord Zakaat heeft twee betekenissen : ‘zuivering’ en ‘toename’. Onze bezittingen worden gereinigd wanneer we een welbepaald percentage ­bestemd voor zij die in nood zijn en aan de gemeenschap in het algemeen. Deze donatie geeft terug evenwicht aan de verdeling van de bezittingen en moedigt een nieuwe groei aan.

4 – De Sawm of het vasten

Elk Jaar gedurende de maand Ramadan vast de moslim van zonsopgang tot zonsondergang door zich van voedsel, drank en seksuele- betrekkingen met zijn echtgenoot. of echtgenote te onthouden.

Vasten is goed voor de gezondheid, het is ook een methode van reiniging en vroomheid.

Door zich te onthouden van materieel comfort, zelfs voor een korte periode, concentreert een vastende persoon zich op het doel van zijn leven, door steeds bewust te zijn van de aanwezigheid van God.

5 – De Hadj of de bedevaart

De bedevaart naar Mekka is een plicht voor de moslim die dit financieel en lichamelijk kan volbrengen. Zo gaan er jaarlijks meer dan twee miljoen moslims vanuit verschillende landen naar Mekka, dit biedt een unieke kans aan de mensen van de verschillende naties zich te ontmoeten.

De Hadj vindt elk jaar plaats gedurende de twaalfde maand van de islamitische kalender (het is een maanjaar en geen zonnejaar; zo verschuift de Hadj en de Ramadan in de loop der jaren over de verschillende seizoenen). De bedevaartgangers dragen een bijzondere kleding:

Twee identieke witte doeken die het lichaam bedekken. Deze eenvoud verwijdert elk teken van sociale klasse of andere verschillen aangezien iedereen gelijk is voor God.

De rites van de Hadj, waarvan de oorsprong teruggaat naar Abraham, bestaat uit het zeven keren draaien rond de Ka’bah en het zeven keer over en weer stappen tussen de heuvels Safa en Marwa zoals Hadjar deed (Hadjar, de vrouw van Abraham) op zoek naar water. Later verzamelen de pelgrims zich op de vlakte van Arafat ( een grote uitgestrekte woestijn buiten Mekka) en nemen ze deel aan een gebed om vergiffenis te vragen aan God, wat meestal aanzien wordt als een avant-premiטre van de Laatste Dag.

Het einde van de Hadj is gekenmerkt door de ‘aןd al-Adha’, het offerfeest, gevierd door gebeden en het uitwisselen van geschenken doorheen heel de islamitische gemeenschap. Dit feest samen met de Aןd ul-fitr, dat het einde van de maand Ramadan (einde van het vasten) aangeeft, zijn de twee feestdagen van de islamitische kalender.

Het Islamitische gezin en het sociale leven

Het gezin is de basis van de Islamitische maatschappij. De vrede en veiligheid gegeven door een stabiele familiale eenheid worden sterk gevaloriseerd en beschouwd als essentieel voor de morele en spirituele groei van zijn leden. Een harmonieuze gemeenschap wordt in het leven geroepen door het bestaan van grote gezinnen, de kinderen zijn er geliefd en verlaten zeldzaam het huis voor hun huwelijk.

In de Islamitische traditie worden de ouders erg gerespecteerd. De moeders in het bijzonder worden sterk geëerd: de Koran leert ons dat moeders een achtenswaardige waardering en veel vriendelijkheid verdienen door het feit dat ze lijden tijdens hun zwangerschappen, de bevallingen en het zogen. Ze zijn onder meer aanwezig gedurende de volledige opvoeding van het kind. Daarom krijgen zij een achtenswaardige waardering.

In de Koran is er geschreven:

” En Wij bevolen de mens goedheid jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees Mij en jouw ouders dankbaar, tot Mij is de terugkeer.” (Koran 31,14)

Het huwelijk in de Islam is een heilige daad en een wettelijke overeenkomst bij dewelke elke partner vrij is bijzondere voorwaarden toe te voegen. Weliswaar toegestaan, mag de scheiding slechts een ultieme toevlucht zijn.

De gebruiken verbonden aan het huwelijk verschillen sterk van land tot land.

Hoe garandeert de Islam de gelijkheid en de rechten van de mens?

De vrijheid van geweten wordt duidelijk verklaart in de Koran

“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling; en hij die de Satan en de afgodsbeelden verwerpt en in God gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En God is Alhorend, Alwetend.” (Koran 2,256)

“Zeg:’ Het is de waarheid van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie niet wil, laat hem ongelovig zijn … ” (Koran 18,29)

Het leven, de eer en de eigendom van alle burgers van een gemeenschap worden beschouwd als heilig, of het nu gaat om een moslim of niet-moslim. Het racisme, seksisme, en elke vorm van apartheid zijn onverenigbaar met de Islam. De Koran spreekt over de menselijke gelijkheid als volgt: “0, mensheid! Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de meest edele van jullie is bij God degene die het meest (God) vreest. Voorwaar, God is van alles op de hoogte, Alwetend.” (Koran 49,13)

Wat zegt de Islam over oorlog?

Zoals het christendom, staat de Islam toe te vechten in het geval van wettige zelfverdediging en in het geval van gedwongen verdrijving om zich te beschermen, Er worden duidelijke regels opgelegd voor de strijd, waaronder het verbod tot het schaden van burgers, het vernietigen van vee en oogsten en het omhakken van bomen

De moslims denken dat het onrecht zou zegevieren over de wereld als de goede mensen hun leven niet zouden inzetten voor de goede zaak. We kunnen lezen in de Koran :

“En strijdt op de Weg van God tegen degenen die tegen jullie strijden, maar overtreedt de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief.” (Koran 2,190)

“En als zij geneigd zijn tot vrede, wees dan ook daartoe geneigd en stel jouw vertrouwen op God. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend.” (Koran 8,61)

Zo wordt er slechts oorlog gevoerd als laatste toevlucht wanneer alle mogelijke alternatieven faalden. De oorlog is onderworpen aan strenge eisen gevestigd door heilige wetten. De term Jihad, veelal onbegrepen en slecht gebruikt, betekent letterlijk ‘inzet’ en niet ‘heilige oorlog’ (term dat we nergens in de Koran terugvinden). In het Islamitische concept kan de Jihad gebruikt worden op het persoonlijk vlak, als innerlijke inzet tegen het slechte in zichzelf, tegen onze onwetendheid of op het niveau van de gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van fatsoen en vriendelijkheid.

Welk is het statuut van de vrouwen in de Islam?

Volgens de Koran zijn man en vrouw gelijk voor God. De vrouwen worden niet berispt voor het ongehoorzaam zijn bij het proeven van de ‘verboden vrucht’, en hun lijden tijdens de zwangerschap en verlossing is helemaal geen straf voor deze daad.

De Islam beschouwt de ongehuwde, gehuwde of gescheiden vrouw, als een persoon die bepaalde rechten heeft, zoals het verdienen van geld en het vrij beschikken over eigendom en winst. Aan de bruid wordt door de toekomstige echtgenoot een huwelijksgeschenk gegeven, dit voor eigen gebruik. Ze behoudt haar meisjesnaam. Wanneer ze dan verscheidene malen hertrouwt hoeft ze niet telkens van naam te veranderen. De rol van de man en van de vrouw zijn complementair en coöperatief. De rechten en verantwoordelijkheden van beiden zijn gelijk en evenwichtig in hun totaliteit.

De Islam heeft in verband met kleding regels vastgelegd voor zowel de man als de vrouw, rekening houdend met ieders aard, hun zeden en hun gevoeligheid opdat ze samen zuiver zouden leven in vredigheid en wederzijds respect. Bij de kleding van de vrouw vinden we in Islamitische landen specifieke tradities, maar het gaat eerder om een lokale gewoonte dan een Islamitisch principe. Zo ook de behandeling die vrouwen ondergaan in sommige delen van de wereld dat men ‘Islamitisch’ noemt, tonen dat sommige culturele praktijken strijdig zijn, zo niet tegenstrijdig, met de Islamitische leer.

De profeet van God heeft gezegd:

“De meest perfecte gelovige in het geloof is hij die zich het beste gedraagt en die het vriendelijkste is tegen zijn echtgenote.”

Hij heeft ook gezegd: “De vrouwen zijn de zusters van de mannen.”

Welk zijn de punten van overeenkomst tussen de Islam, het Jodendom en het christendom?

De oorsprong van de Moslims, de christenen en de Joden gaat terug tot de profeet en patriarch Abraham. Hun drie profeten zijn de rechtstreekse afstammelingen van de kinderen van Abraham; Mohammed van de eerstgeborene, Ismael, Mozes en Jezus van Isaac (vrede zij met hen allen).

De Moslims respecteren en eren vooral Jezus. Ze beschouwen hem als ייn van de grootste profeten en boodschappers van God. Een Moslim haalt zijn naam nooit aan als ‘Jezus’ , hij zal er altijd aan toevoegen ‘vrede en zegeningen met hem’. De Koran bevestigt zijn ‘geboorte uit de maagd’ en de ‘Onbevlekte Ontvangenis’. Een speciale soerat van de Koran draagt de naam ‘Maryam’ (Maria) ter ere van de moeder van Jezus.

Jezus (vrede en zegeningen met hem) is wonderbaarlijk geboren dank zij dezelfde macht dat van Adam een vaderloze mens heeft gemaakt.

” Voorzeker, het geval van Jezus is bij God hetzelfde als dat van Adam. Hij (God) schiep hem uit stof en zei: ‘wees’ en hij werd.” (Koran 3,59)

Tijdens zijn profetische missie heeft Jezus (vrede en zegeningen met hem) meerdere mirakels vervuld. De Koran vertelt ons dat hij zei :

” Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Gods gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven … ” (Koran 3,49)

Noch Mohammed, noch Jezus (vrede en zegeningen met hen) zijn gekomen om de fundamentele doctrine – dat gebracht werd door de voormalige profeten – van het geloof in de Unieke God te veranderen, maar om het te bevestigen en te vernieuwen met het gebod van God.

Waarom is de Islam veelal onbegrepen?

De Islam wordt veelal miskend zo niet onbegrepen in het Westen, veelal wordt er een verkeerde interpretatie van de heilige teksten en de boodschap gegeven. De actualiteit die sterk gemedicaliseerd is, brengt ten onrechte vooroordelen en samenraapsels over jegens deze godsdienst van meer dan een miljard gelovigen over de wereld. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de religie niet meer de overhand heeft in het dagelijkse leven van de westerse maatschappijen. Terwijl voor de moslims, de Islam het alledaagse beheert en geen onderscheid maakt tussen het wereldlijke en het heilige.

Tot slechts enkele decennia terug werd de Islam door het Westen beschouwd als een godsdienst voor de Oosterlingen. Maar met het toenemend aantal Moslims levend in het Westen, wordt de Islam beetje bij beetje waargenomen als een universeel geloof.

Moslims worden niet meer beschouwd als vreemdelingen, maar veeleer deel uitmakend van het Westerse algemeen religieuze beeld. De Islam wordt niet alleen beleefd als slechts zijnde een godsdienst, maar ook als een levenswijze waarnaar gestreefd wordt.